برگ سبز شماره ۹۹

برگ سبز شماره ۹۹

 

خواننده:خوانساری

دستگاه:سه گاه

شاعر:فروغی بسطامی

نوازنده:شریف

box download

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۸ قسمت دوم

برگ سبز شماره ۹۸ قسمت دوم

 

خواننده:خوانساری

دستگاه:همایون

شاعر:حافظ

نوازنده:محجوبی

box download

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۸

برگ سبز شماره ۹۸

 

خواننده:خوانساری

دستگاه:همایون

شاعر:حافظ

نوازنده:محجوبی

box download

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۷

برگ سبز شماره ۹۷

 

خواننده:قوامی

آواز:بیات ترک

شاعر:؟

box download

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۶

برگ سبز شماره ۹۶

 

خواننده:قوامی

دستگاه:سه گاه

شاعر:؟

نوازنده:.رزنده

box download

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۵

برگ سبز شماره ۹۵

 

خواننده:گلپا

آواز:افشاری

شاعر:مولوی

نوازنده:محجوبی – بدیعی – شهناز

box download

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۴

برگ سبز شماره ۹۴

 

خواننده:خوانساری

آواز:افشاری

شاعر:مولوی

نوازنده:محجوبی-شهناز-بدیعی

box download

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۳

برگ سبز شماره ۹۳

 

خواننده:قوامی

دستگاه:سه گاه

شاعر:؟

box download

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۲

برگ سبز شماره ۹۲

 

خواننده:خوانساری

دستگاه:سه گاه

شاعر:؟

box download

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۱

برگ سبز شماره ۹۱

 

خواننده:گلپا

دستگاه:ماهور

شاعر:؟

نوازنده:کسایی

box download

مطالب بیستر